Архив избори:
08.05.2024

Съобщение

РИК 04 Велико Търново уведомява, че след крайния срок за регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители в изборите на 09 юни 2024г. в изборен район 04 Велико Търново, документи за регистрация подадоха 31 партии и коалиции от партии. 

Няма регистриран инициативен комитет, който да издига независим кандидат.

Общият брой на регистрираните и обявени като кандидати народни представители в изборите на 09 юни 2024г. в изборен район 04 Велико Търново са 270, разпределени в 31 кандидатски листи, подробна информация за кандидатите в прекачения документ. Списък

 

03.05.2024

Съобщение

Разкрити СИК към дата 03.05.2024 г.

Община Брой СИК
Велико Търново 138
Горна Оряховица 65
Елена 27
Златарица 13
Лясковец 16
Павликени 39
Полски Тръмбеш 21
Свищов 50
Стражица 24
Сухиндол 8
Общо 401
29.04.2024

Съобщение

При регистрация на кандидатска листа партиите и коалициите могат да използват следния образец : Образец

22.04.2024

Съобщение

РИК Велико Търново съобщава на заинтересованите лица, че със свои решения от 20.04.2024г. е определила следните дати:

 1. Определя 9:00 ч. на 22 април 2024г. за начална дата за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. Приемът на документи се извършва всеки календарен ден в РИК-В. Търново, считано от 9:00 до 17:00 часа. Определя 17:00 часа на 29 април 2024 г. (40 дни преди изборния ден) за краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.
 2. Регистрирането на кандидатските листи за народни представители се извършва в периода от 9.00 на 22 април до 17.00 часа на 7 май 2024 г.
22.04.2024

Съобщение

РИК Велико Търново съобщава на заинтересованите лица, че  ЦИК СОФИЯ с Решение № 3120-НС от 19 април 2024 г. е определила изискванията към ПП, КП и ИК относно регистрация на кандидатските листи за народни представители, а именно:

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 65-НС). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, (Приложение № 66-НС);

б) пълномощно от лицата, изрично упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или подават от упълномощени лица;

в) списък, съдържащ трите имена, ЕГН и постоянен адрес на кандидатите на флашпамет в Excel формат.

Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 64-НС). Предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет. Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 63-НС). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 3047-НС от 9 април 2024 г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.

б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 66-НС).

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 99 / 17.05.2024

  относно: Поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 64/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

 • № 98 / 17.05.2024

  относно: Определяне брой на ПСИК на територията на община Сухиндол, определяне единна номерация и назначаване членове ПСИК

 • № 97 / 17.05.2024

  относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 64/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

всички решения