Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 117
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „ДПС“ в изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

 

Постъпило е заявление, заведено с вх. №177/19.09.2022 г. във входящия регистър на РИК – Велико Търново, подадено от ПП „ДПС“  чрез упълномощен представител, за регистрация на застъпници на ПП „ДПС“ в изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

Заявлението е вписано във входящ регистър под № 1/19.09.2022 г. на предложените за регистрация застъпници /Приложение № 43 – НС/. Със заявлението са предложени общо 33 броя застъпници на кандидатските листи за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

Към заявлението (Приложение № 43-НС от изборните книжа) са приложени:  заверено копие на пълномощно- 2 броя, списък на предложените застъпници на хартиен носител и в електронен вид, съгласно Решение № 1318-НС/ 19.08.2022 г. на ЦИК и 33 броя декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 ИК /Приложение № 45-НС/ от изборните книжа.

Списъкът с  предложените застъпници е проверен, чрез информационната система, поддържана от „Информационно обслужване“ АД, като се констатира несъответствие по отношение на две от лицата, за останалите тридесет и едно лица са изпълнени изискванията на чл.117, ал.3 и ал.4 от ИК и и Решение № 1318-НС/ 19.08.2022 г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

 

Поради което и на основание чл. 72, ал.1,  т.15 и чл.118, ал.1 и 2  от ИК, РИК - Велико Търново

                                                           РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 31 бр. застъпницина кандидатската листа на ПП „ДПС“ изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г., а именно:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1.

 

Ерол Стефанов Иванов

***********

2.

 

Миглен Даниелов Асенов

***********

 

3.

 

Ибрям Юсменов Ибрямов

***********

4.

 

Александър Михайлов Асенов

***********

5.

 

Калин Анатолиев Калинов

***********

6.

 

Севдалинка Георгиева Кръстева

***********

7.

 

Тодор Анев Пенчев

***********

8.

 

Албена Юлиянова Маринова

***********

9.

 

Георги Сюлейманов Мехмедов

***********

10.

 

Димитър Руменов Митев

***********

11.

 

Зорка Николова Христова

***********

12.

 

Турхан Ахмед Касим

***********

13.

 

Ясен Асенов Велинов

***********

14.

 

Мария Петрова Георгиева

***********

15.

 

Симеон Стефанов Ангелов

***********

16.

 

Събин Александров Русев

***********

17.

 

Ибраим Юсеинов Яшаров

***********

18.

 

Цветан Димитров Димитров

***********

19.

 

Красимир Асенов Асенов

***********

20.

 

Златко Кръстев Димитров

***********

21.

 

Иво Стойчев Михайлов

***********

22.

 

Виктория Иванова Петкова

***********

23.

 

Момчил Асенов Орлинов

***********

24.

 

Полина Иринчева Пантелеева

***********

25.

 

Сашка Рашкова Сашева

***********

26.

 

Мехмед Кайсимов Ашимов

***********

27.

 

Ангел Стефанов Филипов

***********

28.

 

Ангел Атанасов Михайлов

***********

29.

 

Ясен Ивелинов Якимов

***********

30.

 

Нели Ангелова Розинова

 

 

***********

 31.

 

Андрей Стефанов Илиев

***********

 

 1. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

 

 1. ОТКАЗВА да регистрира Стефан Стефанов Данаилов с ЕГН *********** и Гошо Юриев Максимов с ЕГН***********.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:11 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения