Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 70
Велико Търново, 01.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК на територията на Община Златарица

Постъпило е Предложение с изх. АА-113-46-5243/31.08.2022 г. от Кмета на Община Златарица за назначаване съставите на СИК на територията на Община Златарица, заведено под № 103/31.08.2022 г. във входящия регистър на РИК Велико Търново.

Към предложението са представени: 1. Писмено предложение за състава на 13 бр. секционни избирателни комисии на територията на общината, заедно със списък на резервни членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията от партии, която ги предлага и телефон за връзка; 2. Протокол от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите от 24.08.2022 г; 3. Копие от съобщението и писмата до председателите на партиите и коалициите за участие в консултациите за определяне съставите на СИК. 4. Поименни предложения на партиите и коалициите от партии за съставите на СИК, ведно със списък на заместващите лица/резервни членове/. 5. Копия на удостоверенията за актуално правно състояние на партиите, съответно  копия от решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 47-то Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; 6. Пълномощни от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

Всички представени документи бяха подробно разгледани и проверени. Същите отговарят на изискванията, предвидени за провеждане на консултации, съгласно чл.91, ал.4 и ал.5 от ИК и Решение № 1281- НС от 16.08.2022г. на Централна избирателна комисия.

Налице са предвидените в закона предпоставки за назначаване на секционните избирателни комисии на територията на Община Златарица, поради което и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, РИК- Велико Търново 

 

Р Е Ш И:

 

 НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии в Община Златарица, предложен от кмета на Община Златарица, съгласно Приложение № 1, съдържащо номера на съответната СИК,  разпределението на местата в ръководството на СИК, броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция и имената на назначените членове.

  УТВЪРЖДАВА списък на резервни членове, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 01.09.2022 в 17:30 часа

Календар

Решения

  • № 249 / 29.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

  • № 248 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 247 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения