Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 404
Велико Търново, 21.11.2021

ОТНОСНО: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

В РИК Велико Търново е получен сигнал от СИК № 040600065 в с. Поликраище за преустановяване работата на една от двете предоставени машини за гласуване. След извършена проверка, РИК Велико Търново констатира, че едно от двете устройства за машинно гласуване, находящи се в секция  № 040600065 е спряло работа. Съставен е и е подписан Констативен протокол, с който техник на „Сиела Норма“ АД, който констатира невъзможност за отстраняване на проблема, което води до неизползване на машината.

С Решение № 118/03.11.2021г. на РИК – Велико Търново, изменено с Решение № 193/10.11.2021г. на РИК – Велико Търново, е определен реда за получаване на формуляр на секционен протокол - (Приложение № 102-ПВР-хм) и формуляр секционен протокол - (Приложение № 103-ПВР-кр) от СИК на територията на област Велико Търново в хипотезите на Част V т.1, т.2 и т.3 от методическите указания на ЦИК.

РИК Велико Търново констатира, че в секция № 040600065 е налице хипотезата на т.1 от горепосоченото решение, а именно: машината за гласуване е преустановила работа, но гласуването е продължило на втората машина.

Предвид горното, на основание Методически указания по прилагане на Изборния секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г., Районната избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски

Р Е Ш И:

            Община Горна Оряховица, чрез определеното от нея длъжностно лице от общинската администрация, да приеме от СИК № 040600065 формуляр от секционен протокол (Приложение 9-ПВР към Методическите указания на тази машина) и да предаде на председателя на СИК№ 040600065  формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр). Предаването на протокола се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 91-ПВР/НС).

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 21.11.2021 в 12:30 часа

Календар

Решения

  • № 406 / 21.11.2021

    относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

  • № 405 / 21.11.2021

    относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 404 / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения